Professional Training & Testing

Our Terms & Conditions in Dutch

Why in Dutch? It is the official language of Aruba.

Our Terms & Conditions in Dutch

INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN CURSUSSEN

ADVIESBUREAU INTOP (AIT)

Artikel 1. Inschrijven

De inschrijving voor een cursus dient te geschieden door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Hierdoor verklaart men akkoord te gaan met de voorwaarden. Cursisten verbinden zich voor de gehele cursus.

Artikel 2. Wijze van betaling

Alle betalingen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betalingen dienen vóór aanvang van de cursus te zijn voldaan. De cursist heeft de volgende betalingskeuzen:

  1. a) betaling van het volledige lesgeld ineens
  2. b) betaling in termijnen. Betalingen kunnen maandelijks ten kantore van AIT geschieden of via een automatische overschrijving bij RBC Bank of Aruba op rekening nr. 9037330v.v. cursusnaam en naam cursist.

2.1 Bij het gebruik maken van de betaling in termijnen, dient het lesgeld te worden betaald voor de aanvang van elke maand. Indien het verschuldigde bedrag niet op de afgesproken datum plaatsvindt, is de cursist in gebreke en AIT behoudt zich het recht voor om 5% cumulatief administratiekosten in rekening te brengen over het nog openstaande bedrag.

2.2 Bij het niet nakomen van de verplichtingen is AIT genoodzaakt de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen. Bij afwezigheid van de cursist of (tijdelijke) onderbreking van de participatie, vervalt de financiële verplichting aan AIT niet. Er vindt geen retitutie van cursusgeld plaats. De ingeschreven cursist blijft verantwoordelijk voor de betaling van de opleiding, c.q. cursus, ook indien een derde op het inschrijfformulier aangeeft de kosten te zullen betalen.

2.3 Cursusgelden tot en met Awg. 350,00 zijn ineens verschuldigd vóór aanvang van de cursus. Bij cursusgelden hoger dan voornoemd bedrag is betaling in termijnen mogelijk.

 

Artikel 3. Wanbetaling

AIT behoudt zich het recht voor om bij wanbetaling alle kosten zoals incassokosten, gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten te verhalen op de cursist.

Artikel 4. Wijzigingen

AIT behoudt zich het recht voor de aanvangsdatum van een cursus te wijzigen c.q. af te gelasten. Noodzakelijke wijzigingen tijdens de cursusperiode worden in overleg met de cursisten gedaan.

Artikel 5. Verzuim

Voor verzuimde lessen vindt geen vermindering, kwijtschelding of terugbetaling van het cursusgeld, plaats. Het is gewenst dat cursisten, indien zij niet aanwezig kunnen zijn, dit voor de aanvang van de les schriftelijk of telefonisch (mondeling) doorgeven. Tijdelijke onderbreking van de opleiding brengt geen uitstel van betaling met zich mee.

 

Artikel 6. Opzegging/Annulering

Opzegging van de cursus dient schriftelijk te geschieden vóór de eerste van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden en er vindt geen restitutie plaats. Restitutie van een gedeelte van het cursusgeld vindt alleen dan plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van de studie het gevolg is van een ernstige ziekte. De cursist dient een medische verklaring af te leggen, met originele stempel en handtekening van de desbetreffende arts.

Bij opleidingen/cursussen die korter duren dan 2 maanden is opzegging niet mogelijk c.q. vindt er geen restitutie plaats en vervalt de verplichting aan AIT NIET.

Artikel 7. Afronding

Een certificaat/diploma wordt verstrekt 1) als het eindcijfer (afgerond) minimaal een 6 is en 2) als het lesgeld compleet voldaan is bij afronding van de cursus of training. AIT kan de betreffende cursist de toegang tot tentamens/examens weigeren totdat de betaling van de achterstallige kosten, eventueel vermeerderd met de extra kosten, volledig heeft plaatsgevonden.

Your Future Starts Here.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit tristique.